Adatvédelmi irányelvek és Jogi nyilatkozat

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

I. A Tájékoztató célja, hatálya

1. Jelen Tájékoztató célja, hogy rögzítse a Wartex-web Kft. („társaság”) által alkalmazott adatvédelmi és -kezelési elveket, és a társaság adatvédelmi és -kezelési politikáját, amelyet a társaság, mint adatkezelő magára nézve kötelező erővel ismer el.

2. Jelen Tájékoztató Felhasználók által megadott Személyes adatok kezelésének elveit és gyakorlatát tartalmazza, valamint rögzíti az érintettek adatvédelemmel kapcsolatos jogai gyakorlásának módját és lehetőségét.

3. A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor a társaság különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezéseit.

4. A társaság adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-73112/2014 és NAIH-73113/2014.


II. Fogalom meghatározások

1. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a Személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a Személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, betekintése, felhasználása, közlése, továbbítása, terjesztése vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése és megsemmisítése.

2. Adatkezelő: aki az Adatkezelés céljait és eszközeit – önállóan vagy másokkal együtt – meghatározza.

A jelen Tájékoztatóban hivatkozott szolgáltatások esetében Adatkezelőnek minősül: Wartex-web Kft. (székhely: 1138 Budapest, Marina stny. 1. P. ép. III/307.; cégjegyzékszám: 01-09-983515, adószám: 23903801-2-41) Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság.

3. Személyes adat vagy adat: bármilyen adat vagy információ, amely alapján egy természetes személy Felhasználó – közvetett vagy közvetlen módon – azonosíthatóvá válik.

4. Adatfeldolgozó: az a szolgáltató, aki az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. 

5. Szolgáltatás(ok): Adatkezelő által üzemeltetett, valamint Adatkezelő által biztosított szolgáltatások, amelyek elérhetők a Honlapon.

6. Felhasználó: az a természetes személy, aki a Honlapon a Szolgáltatásokra regisztrál, és ennek keretében megadja az alábbi III. pontban felsorolt adatát.

7. Külső szolgáltató: Adatkezelő által, a Honlap üzemeltetéséhez vagy a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan – akár közvetlenül, akár közvetetten – igénybe vett harmadik fél szolgáltató partnerek, amelyek számára a szolgáltatásaik biztosítása érdekében Személyes adatok továbbításra kerülnek vagy kerülhetnek. Külső szolgáltatónak minősülnek továbbá azon szolgáltatók is, amelyek nem állnak együttműködésben az Adatkezelővel, azonban az által, hogy hozzáférnek a Szolgáltatások honlapjához, a Felhasználókról adatokat gyűjtenek, amelyek akár önállóan, akár más adatokkal összekapcsolva alkalmasak lehetnek Felhasználó azonosítására.

8. Tájékoztató: Adatkezelő jelen adatkezelési tájékoztatója.

 

III. A kezelt Személyes adatok köre

1. Felhasználó döntése alapján Adatkezelő a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan kezelheti az alábbi adatokat: név, felhasználónév, lakóhely, irányítószám, telefonszám, e-mail cím, utolsó belépés IP címe, utolsó belépés időpontja, számlázási cím, előfizetési státus, Facebook ID, fotó)

2. Ha Felhasználó saját döntése alapján a Facebook/Instagram/Gmail vagy G+ fiókját összeköti a Honlap-fiókjával, akkor Adatkezelő a fentiekben hivatkozottakon felül Felhasználó következő Személyes adatait kezelheti: Facebook profilnév, Facebook profil URL-je, Facebook profil azonosító, Facebook profilkép, Facebook e-mail cím, Facebookban megadott lakcím, Facebookban megadott nem, születésnap, bemutatkozás és weboldal url.

3. Függetlenül a fentebb leírtaktól előfordulhat, hogy a Szolgáltatások üzemeltetéséhez technikailag kapcsolódó szolgáltató, Adatkezelő tájékoztatása nélkül a Honlapon adatkezelési tevékenységet folytat. Az ilyen tevékenység nem minősül Adatkezelő által folytatott Adatkezelésnek. Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz az ilyen adatkezelések megakadályozása és kiszűrése érdekében.


IV. Adatkezelő által kezelt további adatok köre

1. Adatkezelő a testre szabott kiszolgálás érdekében Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyez el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása, személyre szabott szolgáltatások biztosítása, a felhasználói élmény növelése. A cookie-t Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes.

2. A rendszerek működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a Szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak, és amelyeket Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza.


V. Az adatkezelés célja, jogalapja

Adatkezelő által folytatott adatkezelések célja:

- online tartalomszolgáltatás;
- Felhasználó azonosítása, Felhasználóval való kapcsolattartás;
- a felhasználói jogosultságok (Felhasználó által igénybe vehető szolgáltatások) azonosítása;
- Felhasználó által igénybe vett szolgáltatások, valamint a hirdetések testreszabásának elősegítése, a kényelmi funkciók igénybevétele;
- egyedi felhasználói megkeresések kezelése, intézése;
- statisztikák, elemzések készítése;
- közvetlen üzletszerzési, illetve marketing célú megkeresés (pl. hírlevél, eDM, stb.);
- közösségi szolgáltatások (rovatokhoz kapcsolódó kommentek, egyes blogok) esetén Felhasználók egymás általi azonosításának biztosítása, egymással folytatott kommunikációjuk lehetővé tétele;
- az informatikai rendszer technikai fejlesztése;
- Felhasználók jogainak védelme;
- Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése.

Adatkezelő a megadott Személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel.

2. Az adatkezelésre Felhasználók önkéntes, előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a Felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során általuk közölt Személyes adataik, illetve a róluk generált Személyes adatok felhasználásra kerüljenek. Felhasználó a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni, amely azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Adatkezelő a Felhasználó által a Honlapra történő belépéskor a Felhasználó IP címét a Szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan, Adatkezelő jogos érdekére tekintettel és a Szolgáltatás jogszerű biztosítása okán (pl. jogellenes felhasználás ill. jogellenes tartalmak kiszűrése érdekében) Felhasználó külön hozzájárulása nélkül is rögzíti.

A tartalomszolgáltatás keretében, ill. ahhoz kapcsolódóan történő Adatkezelés jogalapja lehet Felhasználó önkéntes hozzájárulásán kívül Adatkezelő lényeges jogos érdeke, valamint a tájékoztatáshoz és a véleménynyilvánításhoz való alapvető jogok biztosítása, a jogszabályok által meghatározott keretek között.

3. Jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozók részére történő adattovábbítás Felhasználó külön hozzájárulása nélkül végezhető. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – kizárólag hatósági határozat alapján, vagy Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

4. Felhasználó szavatol azért, hogy a Szolgáltatások igénybevétele során általa, más természetes személyekről megadott vagy hozzáférhetővé tett személyes adat kezeléséhez (pl. Felhasználó által generált tartalom közzététele során stb.) az érintett természetes személy hozzájárulását jogszerűen beszerezte. Felhasználó által a Szolgáltatásokba feltöltött, megosztott felhasználói tartalomért minden felelősség Felhasználót terheli.

5. Bármely Felhasználó e-mail címének, valamint a regisztráció során megadott adatainak (pl. felhasználó név, azonosító, jelszó stb.) megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről, ill. az általa megadott adatok felhasználásával kizárólag ő vesz igénybe a Szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen és/vagy adatokkal történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta és az adatokat megadta.


VI. Az Adatkezelés elvei, módja

1. Adatkezelő a Személyes adatokat a jóhiszeműség, a tisztesség és átláthatóság elveinek, valamint a hatályos jogszabályok és jelen Tájékoztatóban rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

2. A Szolgáltatások igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges Személyes adatokat Adatkezelő az érintett Felhasználó hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használja fel.

3. Adatkezelő a Személyes adatokat csak a jelen Tájékoztatóban, ill. a vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból kezeli. A kezelt Személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl.

Minden olyan esetben, ha a Személyes adatokat Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

4. Adatkezelő a megadott Személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott Személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

5. A 16. életévét be nem töltött személy érintett Személyes adatai csak a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők. Adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így Felhasználó, illetve a felette szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Hozzájáruló nyilatkozat hiányában az Adatkezelo16. életévét be nem töltött érintettre vonatkozó Személyes adatot – a Szolgáltatás felhasználásakor használt IP cím kivételével, amelynek rögzítésére az internetes szolgáltatások jellegéből adódóan automatikusan sor kerül – nem gyűjt.

6. Adatkezelő az általa kezelt Személyes adatokat a jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozókon, valamint egyes – a jelen Tájékoztatóban hivatkozott – esetekben Külső szolgáltatókon kívül harmadik félnek át nem adja.

A jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az érintett Felhasználó beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhatja, ez által nem minősül Adatkezelésnek, sem adattovábbításnak.

Adatkezelő bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt Adatkezelő érdekeinek sérelme, a Szolgáltatások biztosításának veszélyeztetése stb. – harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszik az érintett Felhasználó elérhető Személyes adatait.

7. Adatkezelő rendszere a Felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók össze a Felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

8. Adatkezelő az általa kezelt Személyes adat helyesbítéséről, korlátozásáról ill. törléséről az érintett Felhasználót, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban a Személyes adatot Adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az Adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

9. Adatkezelő gondoskodik a Személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozzák azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését. E kötelezettség teljesítésére Adatkezelő minden olyan harmadik felet felhívja, akik részére Személyes adatokat továbbít.

10. Tekintettel a GDPR vonatkozó rendelkezéseire Adatkezelő nem köteles adatvédelmi tisztviselő kijelölésére, Adatkezelő ugyanis nem minősül közhatalmi szervnek vagy közfeladatot ellátó szervnek, Adatkezelő tevékenységei nem foglalnak magukban olyan műveletet, amely Felhasználók rendszeres és szisztematikus, nagymértékű megfigyelését teszik szükségessé, továbbá Adatkezelő nem kezel különleges adatot, illetve büntetőjogi felelősség megállapítására vonatkozó határozatokra és bűncselekményre vonatkozó személyes adatot.

VII. Az Adatkezelések időtartama

1. Felhasználó által megadott Személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg Felhasználó a Szolgáltatásról – az adott felhasználói névvel – ki nem iratkozik, vagy egyébként nem kéri a Személyes adatok törlését. Ez esetben a Személyes adat az Adatkezelő rendszereiből törlődik.

2. Jogellenes, megtévesztő Személyes adat használata esetén vagy Felhasználó által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén Adatkezelő jogosult Felhasználó regisztrációjának megszüntetésével egyidejűleg Személyes adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor – bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén – jogosult a Személyes adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára megőrizni is.

3. Amennyiben bíróság vagy hatóság jogerősen elrendeli a Személyes adat törlését, a törlést Adatkezelő végrehajtja. Törlés helyett Adatkezelő – a Felhasználó tájékoztatása mellett – korlátozza a Személyes adat felhasználását, ha Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené Felhasználó jogos érdekét. A Személyes adatot Adatkezelő mindaddig nem törli, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a Személyes adat törlését kizárta.


VIII. Felhasználó jogai, érvényesítésük módja

Felhasználó kérheti, hogy Adatkezelő tájékoztassa, hogy kezeli-e Felhasználó személyes adatát, és ha igen, akkor az általa kezelt Személyes adatokhoz biztosítson számára hozzáférést.

Felhasználó által a Szolgáltatáshoz kapcsolódóan megadott Személyes adatok Felhasználó profil oldalán megtekinthetők.

Ettől függetlenül Felhasználó Személyes adatai kezeléséről bármikor írásban, Adatkezelő címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve ugyfelszolgalat@jarmupiac.com e-mail címre küldött e-mailben tájékoztatást kérhet. A levélben küldött tájékoztatás kérést Adatkezelő akkor tekinti hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján Felhasználó egyértelműen beazonosítható. E-mailben küldött tájékoztatáskérést Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt Felhasználó regisztrált e-mail címéről küldik, ez azonban nem zárja ki, hogy Adatkezelő a tájékoztatás megadása előtt Felhasználót más módon is beazonosítsa.

A tájékoztatáskérés kiterjedhet Felhasználónak Adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az Adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges Adatfeldolgozók nevére és címére, az Adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a Személyes adatok továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg Felhasználó adatait.

Felhasználó kérheti Adatkezelő által kezelt Személyes adatainak helyesbítését vagy módosítását. Figyelembe véve az Adatkezelés célját, Felhasználó kérheti a hiányos Személyes adatok kiegészítését.

Felhasználó által az adott Szolgáltatáshoz kapcsolódóan megadott Személyes adatok Felhasználó profil oldalán módosíthatók. Személyes adat módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

Felhasználó kérheti Adatkezelő által kezelt Személyes adatainak törlését.
A törlés megtagadható (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, vagy (ii) ha a Személyes adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad; valamint (iii) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

A törlési kérelem megtagadásáról Adatkezelő minden esetben tájékoztatja Felhasználót, megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre. Adatkezelő által küldött hírlevelek az azokban található leiratkozás linken keresztül mondhatók le.

4. Felhasználó kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését Adatkezelő korlátozza, ha Felhasználó vitatja a kezelt Személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy Adatkezelő ellenőrizze a Személyes adatok pontosságát. Adatkezelő megjelöli az általuk kezelt Személyes adatot, ha Felhasználó vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott Személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

Felhasználó kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését Adatkezelő korlátozza akkor is, ha az Adatkezelés jogellenes, de Felhasználó ellenzi a kezelt Személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását.

Felhasználó továbbá akkor is kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését Adatkezelő korlátozza, ha az Adatkezelés célja megvalósult, de Felhasználó igényli azok Adatkezelő általi kezelését jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.


IX. Adatfeldolgozás

1. Adatkezelő tevékenysége ellátásához jogosult Adatfeldolgozókat igénybe venni.  

2. Adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag Adatkezelővel kötött szerződés és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni.

3. Adatkezelő ellenőrzi Adatfeldolgozók munkáját.

4. Adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybe vételére csak Adatkezelő hozzájárulásával jogosultak.

Adatkezelő által igénybe vett adatfeldolgozók:

- Ferling Tanácsadó és Szolgáltató Kft., 7621 Pécs, Mária u. 8. (stratégiai partner, tárhely-szolgáltató)
- Vatera Dante International Kft., 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72. (stratégiai partner)
- PBA Insura Zrt., gépjármű biztosítás (stratégiai partner)
- Infinety Group, 1037 Budapest, Montevideo u. 3/B.(hirdetés-kiszolgálás)
- Mailchimp, The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp, a State of Georgia limited liability company (tömeges levélkiküldés)

- Google, Mountain View, Kalifornia, Egyesült Államok (céges e-mail szolgáltatás, Google Drive adattárolás, Google Analytics aggregált adatelemzés, Google Adwords online hirdetés, Google Tagmanager mérőkód elhelyezés, Google+ és Youtube social felületek használata, kérdőív kiküldés, Hangouts chat alkalmazás, stb.)
- Google Ireland Limited; Ireland, Dublin, Barrow Street 4, Gordon House (Google Adwords online hirdetés)
 

X. Külső szolgáltatók

Adatkezelő a Honlap üzemeltetése során számos esetben Külső szolgáltatókat vesz igénybe, amely Külső szolgáltatókkal Adatkezelő együttműködik.

Külső szolgáltatók rendszereiben kezelt Személyes adatok tekintetében Külső szolgáltatók saját adatvédelmi tájékoztatójában foglaltak az irányadók. Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy Külső szolgáltató a részére továbbított Személyes adatokat a jogszabályoknak megfelelőn kezelje, és azokat kizárólag Felhasználó által meghatározott vagy a jelen Tájékoztatóban alább rögzített célra használja fel.

Adatkezelő a Külső szolgáltatók számára végzett adattovábbításról jelen Tájékoztató keretében tájékoztatja Felhasználókat.

Külső szolgáltatók:

- Google, Mountain View, Kalifornia, Egyesült Államok (Céges e-mail szolgáltatás, Google Drive adattárolás, Google Analytics aggregált adatelemzés, Google Adwords online hirdetés, Google Tagmanager mérőkód elhelyezés, Google+ és Youtube social felületek használata, kérdőív kiküldés, Hangouts chat alkalmazás, stb.)
- Google Ireland Limited; Ireland, Dublin, Barrow Street 4, Gordon House (Google Adwords online hirdetés)
- Facebook Limited., 4 Grand Canal Square, Dublin Ireland (marketing, közösségi kommunikáció, remarketing hirdetések, Instagram, Facebook)

E Külső szolgáltatók a részükre továbbított Személyes adatokat saját adatvédelmi irányelveik szerint kezelik.


XI. Jogérvényesítési lehetőségek

1. Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kereshetők Adatkezelő munkatársai az ugyfelszolgalat@jarmupiac.com e-mail címen.

2. Felhasználó az Adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat.

3. Felhasználó jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Adatkezelő kérésre Felhasználót tájékoztatja a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.

XII. Az Adatkezelési Tájékoztató módosítása

1. Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy jelen Tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosítsa.

2. Felhasználó következő belépéssel elfogadja a Tájékoztató mindenkor hatályos rendelkezéseit, ezen túlmenően az egyes Felhasználók beleegyezésének kikérésére nincs szükség.

Budapest, 2018. május 18.


JOGI NYILATKOZAT

A www.jarmupiac.com weboldalt minden érdeklődő saját felelősségére veheti igénybe, oldalunk megnyitásával elfogadja és tudomásul veszi az alábbi jogi nyilatkozatot, valamint az Általános Szerződési Feltételeket és szabályokat a hatályos törvényben szereplő ráutaló magatartás alapján.

Weboldalunk tartalma, elrendezése, bármely részlete, grafikai, formai megjelenítése, látványeleme, dokumentum és képanyaga a Wartex-web Kft. szellemi tulajdona. Oldalunkon található képes vagy szöveges információk, grafikák, logók nem módosíthatók, nem másolhatók, nem sokszorosíthatók, más weboldalakon nem felhasználhatóak, különösen nem megengedett kereskedelmi célokra történő felhasználásuk.

Weboldalunk tartalmának engedély nélküli teljes vagy részleges másolása, reprodukálása, terjesztése, sajátként történő feltüntetése, illetve saját számítógépen, adathordozón történő kereskedelmi (üzleti) célú tárolása a szerzői jog megsértésének, így jogellenes cselekménynek minősül.

A Wartex-web Kft. mint üzemeltető az esetleges jogsértéssel, jogellenes cselekménnyel szemben minden jogi eszközt igénybe vesz, és annak elhárítása és kárának megtérítése érdekében minden szükséges jogi lépést megtesz.

Üzemeltető nem vállal garanciát a megjelenített tartalmak helyességére, pontosságára, illetve nem vállal felelősséget Üzemeltető akaratán kívül megjelent tartalmakért. A honlap tartalma tájékoztató jellegű, böngészése vagy a szolgáltatások használata a felhasználók saját felelőssége.

Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy az oldalt bármikor módosítsa, átdolgozza, vagy elérhetőségüket korlátozza, megszüntesse.

Üzemeltető nem vállal felelősséget továbbá a szolgáltatást hirdetőként igénybevevő felhasználók által beküldött, feltöltött, megszerkesztett vagy bármilyen formában publikált tartalmakért. Ilyen esetekben minden felelősség a tartalmat feltöltő személyt vagy céget terhel, beleértve többek közt a jogdíjfizetési kötelezettséget is, amennyiben jogdíjköteles tartalom kerül felhasználásra.

Az oldalon történő regisztrálással Felhasználó hozzájárulását adja, hogy az oldal üzemeltetője e-mailben tájékoztassa akcióiról, újdonságairól vagy bármiről, ami a weblap üzemelésével kapcsolatos.

Üzemeltető által végzett tevékenység nem terjed ki járműkereskedelemre, csupán az eladók és a kereső felek kapcsolatfelvételét segíti elő, ebből eredően a weboldal üzemeltetője nem vállal semmilyen felelősséget a hirdetések tartalmáért, valódiságáért vagy weboldalon forgalmazott járművekért. Üzemeltető maximum az aktuális ügyben részére megfizetett díj erejéig vállal anyagi felelősséget.

A regisztráció és a hirdetésfeladás során Üzemeltető az általa bekért adatokat bizalmasan, a törvényi előírásoknak megfelelően kezeli, de nyilvánvaló okokból, a tevékenység elengedhetetlen részeként, a megadott adatokat, valamint az aktuális IP címet tárolja. A látogató a regisztráció során önként dönt a személyes adatainak megadásáról, így amennyiben bármilyen aggálya adódna a weboldal használata során, ne használja az online hirdetési rendszerünket!

Hírlevél

Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy elérjük egyénre szabott ajánlatainkkal, új hírekkel, fontos információkkal! Ne habozzon!

Hirdetés
Hirdetés

Szerviz kereső


Járműfelvásárlás, vétel

Hirdetés
Hirdetés

Lássa meg a lehetőséget!

Szervizek, autómosók akciós KUPONJAI egy helyen!

Megtekintem
Hirdetés