Gépjármű átírás és költségei

Új / Használt gépjármû vásárlása, átíratása, eredetiségvizsgálata

 

Új vagy használt gépjármû

A 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet szerint új jármûnek minõsül a külföldi gyártótól, vagy forgalmazótól, vagy kereskedelmi szervezettõl közvetlenül megvásárolt és behozott (importált), még - ideiglenes jelleggel sem - nyilvántartásba nem vett jármû, valamint a Magyarországon gyártott - nyilvántartásban még nem szereplõ - jármû. §.

A használt jármû egy külföldi hatóság által már - akár ideiglenes jelleggel is -

nyilvántartásba vett jármû,vagy Magyarországon már üzemeltetett, de a közúti közlekedési nyilvántartás jármû nyilvántartásában nem szereplõ, vagy kivont állapotú jármû §.

 

Milyen dokumentumokat kell megkapnia az autó vevõjének?

A jármû elidegenítése esetén a jármû jogszerû megszerzõjének (a vevõnek) át kell adni:

1.     a törzskönyvet,

2.     a forgalmi engedélyt,

3.     a már korábban felhasznált jármûkísérõ lapot, valamint

4.     a jármû - kivéve a lassú jármûvet és a lassú jármû pótkocsiját - tulajdonjogában bekövetkezett változás nyilvántartásba vételekor az eladó által elvégeztetett elõzetes eredetiség vizsgálatról szóló hatósági határozatot §.

 

Bejelentési kötelezettség

Amennyiben a jármûnyilvántartás szerinti tulajdonos bejelenti, hogy a jármûvet elidegenítette vagy a közlekedési igazgatási hatóság egyéb okból észleli a változást, és az új tulajdonos a bejelentési kötelezettségének a jogszabályban a megjelölt határidõn belül nem tett eleget:

1.     és azt a bejelentésre történõ felhívás kézhezvételét követõen öt napon belül nem pótolja, vagy az utólagos bejelentés során hitelt érdemlõen nem igazolja, hogy a jármû tulajdonjogában bekövetkezett változás bejelentési kötelezettségének önhibáján kívüli okból nem tudott eleget tenni, vagy

2.     és az új tulajdonos személye nem állapítható meg,

a közlekedési igazgatási hatóság a jármûvet hivatalból, határozattal kivonja a forgalomból, és azt a nyilvántartásba bejegyzi §.

A bejelentés (a gépkocsi tulajdonjogának átírása) már csak azért is fontos (fõleg a régi tulajdonosnak), mert az fizeti az önkormányzat felé az egész éves gépjármûadót, aki január elsején a nyilvántartásban üzemben tartóként, ennek hiányában tulajdonosként szerepel. §

 

Használt gépjármû tulajdonjogának átírása

A tulajdonjog átíratásához eltérõ okiratok szükségesek attól függõen, hogy régi vagy új típusú forgalmi engedélye van a jármûnek.

 

Régi típusú forgalmi engedélyek (326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 17. sz. melléklet A pont) esetében az átírási kérelemhez csatolni kell:

1.     a jármûhöz korábban kiadott régi típusú forgalmi engedélyt,

2.     a forgalmi engedély és törzskönyv illetékének megfizetését tanúsító igazolást,

3.     a tulajdonjog megszerzését igazoló okiratot (adásvételi, ajándékozási szerzõdés, hatósági határozat stb.),

4.     a Mûszaki Adatlapot, kivéve, ha a mûszaki érvényesség a forgalmi engedély adattartalmából megállapítható,

5.     ha új rendszámtábla kiadására is sor kerül, a rendszámtábla, valamint az érvényesítõ címke igazgatási szolgáltatási díjának befizetésérõl szóló igazolást§.

 

A kérelem benyújtásakor be kell mutatni:

1.     az elõzetes eredetiségvizsgálat megtörténtét igazoló határozatot,

2.     a kötelezõ gépjármû felelõsségbiztosítás meglétérõl vagy a mentességrõl szóló igazolást,

3.     a vagyonszerzési illeték megfizetését tanúsító igazolást. (Vannak olyan okmányirodák, ahol elkérik az adókártyánkat is. Ennek bemutatása nem kötelezõ, de az a jó szándék áll mögötte, hogy a vagyonszerzési illetéket fizetõ csekkre a pontos adószám kerüljön.)

4.     az ügyfél személyazonosságát igazoló okmányát (képviseleti eljárás esetén a meghatalmazást), valamint

5.     a 3,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépjármû és autóbusz esetében - a külön jogszabályban meghatározottak szerint - a jármû tényleges tárolási helyéül szolgáló székhely/telephely szerinti települési önkormányzat jegyzõjének igazolását. §.

 

Új típusú forgalmi engedélyek (326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 17. számú melléklet B. és C. pont) esetében az átírási kérelemhez csatolni kell:

1.     a jármûhöz korábban kiadott forgalmi engedélyt,

2.     a jármû korábban kiadott törzskönyvét, kivéve az e rendeletben meghatározott eseteket,

3.     a Mûszaki Adatlapot, kivéve, ha a mûszaki érvényesség a forgalmi engedély adattartalmából megállapítható,

4.     a forgalmi engedély illetve a törzskönyv illetékének megfizetését tanúsító igazolást, valamint

5.     a tulajdonjog megszerzését igazoló okiratot (adásvételi, ajándékozási szerzõdés, hatósági határozat stb.)

6.     ha új rendszámtábla kiadására is sor kerül, a rendszámtábla, valamint az érvényesítõ címke igazgatási szolgáltatási díjának befizetésérõl szóló igazolást.

 

A kérelem benyújtásakor be kell mutatni:

1.     az elõzetes eredetiségvizsgálat megtörténtét igazoló határozatot,

2.     a kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítás meglétérõl, vagy a mentességrõl szóló igazolást,

3.     a vagyonszerzési illeték megfizetését tanúsító igazolást, postai feladóvevényt, (Vannak olyan okmányirodák, ahol elkérik az adókártyánkat is. Ennek bemutatása nem kötelezõ, de az a jó szándék áll mögötte, hogy a vagyonszerzési illetéket fizetõ csekkre a pontos adószám kerüljön.),

4.     az ügyfél-azonosító okmányt,

5.     a 3,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépjármû és autóbusz esetén - a külön jogszabályban meghatározottak szerint - a jármû tényleges tárolási helyéül szolgáló székhely/telephely szerinti települési önkormányzat jegyzõjének igazolását. §.

 

A tulajdonjog-változást az okmányiroda nyilvántartásba veszi, amelyrõl törzskönyvet állít ki, ha a kérelem, és a csatolt, illetve bemutatott okiratokban foglaltak megfelelnek a jogszabályban elõírtaknak §. A nyilvántartásban nem szereplõ, a bejelentést elmulasztó korábbi tulajdonos(ok) tulajdonjogát az okmányiroda a törzskönyv kiállítása nélkül jegyzi be a nyilvántartásba. A jármû tulajdonjogával kapcsolatos kérelemre induló eljárásokban a kérelmet - néhány kivételtõl eltekintve - a kormányzati portálon ( www.magyarorszag.hu) keresztül elektronikus úton is elõ lehet terjeszteni §.

 

Az okmányiroda a nyilvántartásba vétellel egyidejûleg nem állít ki forgalmi engedélyt, ha a kérelmezõ nem tudja igazolni

1.     a kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítás meglétét, vagy

2.     a jármû mûszaki alkalmasságát.

Ebben az esetben a bemutatott forgalmi engedély "Hivatalos feljegyzések" rovatában ezt jelölni kell, és az ügyfelet hiánypótlásra kell felszólítani §.

 

A tulajdonosváltozás költségei

A forgalmi engedély és a törzskönyv kiadásáért 6000-6000 forint illetéket kell fizetni. Az ideiglenes forgalmi engedély kiadására irányuló eljárás illetéke 2500 forint.

Gépjármû tulajdonjogának megszerzése esetén az illeték mértékét a jármû hajtómotorjának hatósági nyilvántartásban feltüntetett - kilowattban kifejezett - teljesítménye, és a jármû gyártástól számított kora alapján kell meghatározni az alábbiak szerint:

 

Vagyonszerzési illeték mértéke

Jármû gyártástól számított kora

Jármû teljesítménye

0-3 év

4-8 év

8 év felett

0-40 kW

550 Ft/kW

450 Ft/kW

300 Ft/kW

41-80 kW

650 Ft/kW

550 Ft/kW

450 Ft/kW

81-120 kW

750 Ft/kW

650 Ft/kW

550 Ft/kW

120 kW feletti

850 Ft/kW

750 Ft/kW

650 Ft/kW

 

Ha a hatósági nyilvántartásban a gépjármû teljesítménye csak lóerõben van feltüntetve, akkor a lóerõben kifejezett teljesítményt 1,36-tal kell osztani és az eredményt a kerekítés általános szabályai szerint egész számra kell kerekíteni. Ha a hatósági nyilvántartás a gépjármû teljesítményét nem tartalmazza, akkor az adóhatóság a gépjármû azonosító adataival megkeresi az illetékes közlekedési hatóságot a gépjármû teljesítménye közlése végett. Ez esetben ezt az adatot kell a gépjármû tulajdonjogának megszerzése után fizetendõ illeték alapjának tekinteni.

Amennyiben gépjármû, pótkocsi tulajdonjogának megszerzésével egyidejûleg haszonélvezeti, használati vagy üzembentartói jog alapítása történik, illetve gépjármû, pótkocsi tulajdonjogát az azon fennálló használati, haszonélvezeti, illetve üzembentartói jog jogosítottja szerzi meg, a tulajdonjog megszerzõjét terhelõ illeték megállapítása során a megállapított illetéket csökkenteni kell a haszonélvezeti, használati, illetve üzembentartói jog megszerzéséért fizetendõ illeték összegével. §.

Az illetéket fõszabály szerint az eljárás megindításakor illetékbélyeggel az eljárást kezdeményezõ iraton kell megfizetni - többek között - az alábbi kivétellel.

A járási hivatalnál és a kormányablaknál nem elektronikus úton kezdeményezett közigazgatási hatósági eljárás illetékét - ha jogszabály másként nem rendelkezik -

a) az eljárás megindítását megelõzõen készpénz-átutalási megbízás útján, vagy

b) amennyiben a járási hivatalban vagy a kormányablakban erre lehetõség van, az eljárás megindításával egyidejûleg

o    ba) elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren keresztül,

o    bb) bankkártyával vagy

o    bc) házipénztárba készpénzzel

kell megfizetni az adópolitikáért felelõs miniszter rendeletében megjelölt számla javára azzal, hogy a házipénztárba fizetett illetéket készpénz-átutalási megbízással a járási hivatal és a kormányablak naponta fizeti meg az említett számla javára.

 

A fentiek irányadóak abban az esetben is, ha a kormányablak közremûködõ hatóságként jár el. §

 

Az illetékes okmányiroda gondoskodik a jármû tulajdonjogát igazoló hatósági okmány (törzskönyv) kiállításáról, cseréjérõl, pótlásáról, továbbá ellátja a jármû közúti forgalomban tarthatóságát igazoló okmány kiállításával, cseréjével, pótlásával és az ügyfél részére történõ átadásával kapcsolatos feladatokat §.

 

Eredetiségvizsgálat

Az elõzetes eredetiségvizsgálatot kötelezõ elvégezni:

1.     használt jármû, továbbá a gyártótól származó jármûkísérõ lappal nem rendelkezõ új jármû, valamint a jármûnyilvántartásba korábban még nem vett lassú jármû, vagy egyéb jármû elsõ forgalomba helyezésekor;

2.     a forgalomból végleg, vagy átmeneti idõszakra kivont jármûvek ismételt forgalomba helyezésekor, illetve a forgalomból ideiglenesen kivont jármûvek esetében az ismételt forgalomba helyezéskor akkor, ha tulajdonos változás következett be;

3.     a jármû alvázszámának megváltoztatásával járó mûszaki beavatkozást (alvázszámot hordozó szerkezeti elem, alváz vagy karosszéria cseréje) megelõzõen;

4.     a jármû - kivéve a lassú jármûvet és a lassú jármû pótkocsiját - tulajdonjogában bekövetkezett változás nyilvántartásba vételekor §.

Elõzetes eredetiségvizsgálat elvégzése nélkül is nyilvántartásba kell venni a jármû tulajdonjogában bekövetkezett változást, ha

1.     annak jogalapja öröklés,

2.     annak jogalapja gazdasági társaságok átalakulásával bekövetkezett vagyonszerzés, feltéve, hogy az újonnan létrejött gazdálkodó szervezet a korábbinak általános jogutódja lesz,

3.     annak jogalapja a közös tulajdon megszüntetése, amennyiben a jármû valamelyik tulajdonostárs tulajdonába kerül, vagy közös tulajdon létesítése esetén, ha az egyik tulajdonostárs korábban a jármû tulajdonosa volt,

4.     a jármû nyilvántartott üzemben tartója változatlan marad, feltéve, ha a lízingszerzõdés teljesülésével a jármû tulajdonjogát megszerzi,

5.     annak jogalapja állami szerv kezelésében lévõ jármû más állami szerv részére történõ átadása,

6.     annak jogalapja a használt jármû cégjegyzék vagy vállalkozói igazolvány alapján az adásvétel idõpontjában fõ tevékenysége szerint gépjármû-kereskedelemre jogosult szervezet vagy vállalkozó tulajdonába kerülése, kivéve a rendeltetésszerû használat céljából történõ tulajdonszerzést §.

A muzeális jellegû jármûvekkel kapcsolatos közlekedési igazgatási eljáráshoz, továbbá a négykerekû segédmotoros kerékpárok elsõ magyarországi forgalomba helyezésére irányuló közlekedési igazgatási eljáráshoz az elõzetes eredetiségvizsgálatot nem kell elvégezni §.

 

 

Az eredetiségvizsgálat hatósági díjai

Az elõzetes eredetiségellenõrzésért fizetendõ díjak (Ft/db) §:

1.     a személygépkocsik:

o    kis kategória (1400 ccm hengerûrtartalomig): 17 000 forint,

o    közép kategória (1401-2000 ccm hengerûrtartalomig): 18 500 forint,

o    felsõ kategória (2001 ccm hengerûrtartalom felett): 20 000 forint;

2.     motorkerékpárok:

o    500 ccm hengerûrtartalomig: 15 500 forint,

o    500 ccm hengerûrtartalom felett: 17 000 forint;

3.     négykerekû segédmotoros kerékpárok: 14 000 forint;

4.     kis tehergépkocsik (megengedett legnagyobb össztömeg: 3,5 t-ig): 20 000 forint;

5.     tehergépkocsik:

o    megengedett legnagyobb össztömeg 3,5-7,5 t-ig: 21 000 forint;

o    megengedett legnagyobb össztömeg 7,5 t-tól: 22 000 forint;

6.     autóbusz:

o    szállítható személyek száma 20 fõig: 21 000 forint,

o    szállítható személyek száma 20 fõ felett: 22 000 forint;

7.     mezõgazdasági vontató, lassú jármû: 20 000 forint;

8.     pótkocsi:

o    könnyû pótkocsi (lakókocsi): 16 000 forint,

o    nehéz pótkocsi 17 500 forint,

o    különleges pótkocsi (felépítménnyel ellátott): 19 000 forint.

 

A jármûkísérõ lap

A jármûkísérõ lap a jármûforgalmazók és a jármûgyártók által Magyarországra behozott, továbbá a Magyarországon gyártott új jármûvekre kiadott szigorú számadású okmány, amely kitöltése után a jármû belföldi nyilvántartásba vételéig igazolja a jármû feletti rendelkezési jogot. A gépjármû-forgalmazókat kérelemre, a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala vagy megbízottja látja el jármûkísérõ lappal. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala a jármûkísérõ lapot a kiadás elõtt nyilvántartásba veszi, annak felhasználását folyamatosan ellenõrzi. A gépjármû-forgalmazók a jármûkísérõ lapok igénylése iránti kérelmet a kormányzati portálon keresztül elektronikus úton is elõterjeszthetik.

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala a nyilvántartásban kezelt jármûkísérõ lap adatainak ellenõrzése alapján a feltárt adathibák megszüntetése érdekében intézkedik a nyilvántartás adatainak javítására. A jármûkísérõ lapot a jármû belföldi értékesítésekor a vevõnek át kell adni, amit a közlekedési igazgatási hatóság a nyilvántartásba vételt követõen, kitöltve visszaad az ügyfél részére. Az eljárás során bemutatott jármûkísérõ lap sorszáma alapján meg kell gyõzõdni arról, hogy azt az arra jogosult vállalkozás állította-e ki. §.

 

Hírlevél

Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy elérjük egyénre szabott ajánlatainkkal, új hírekkel, fontos információkkal! Ne habozzon!

Hirdetés
Hirdetés

Szerviz kereső


Járműfelvásárlás, vétel

Hirdetés
Hirdetés

Lássa meg a lehetőséget!

Szervizek, autómosók akciós KUPONJAI egy helyen!

Megtekintem
Hirdetés